Przewodnik Regulacyjny

Niniejszy Przewodnik Regulacyjny stanowi część Umowy Klienta, zawiera informacje dotyczące tej umowy i CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (dalej „CaixaBank”), obejmuje następujące zagadnienia:

1. Dane rejestrowe,

2. Klienci CaixaBank,

3. Reklamacje Klientów dotyczące usług,

4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, sankcje międzynarodowe i wymiana informacji podatkowych,

5. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji wprowadzającej,

6. System rekompensat,

7. Przetwarzanie danych Klientów,

8. Tajemnica bankowa.

1. Dane rejestrowe

CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce jest oddziałem instytucji kredytowej – CaixaBank, S.A. z siedzibą w Walencji (Hiszpania), działającej na mocy upoważnienia wydanego przez Europejski Bank Centralny oraz Bank Hiszpanii (Banco de España), który, w ograniczonym zakresie, podlega nadzorowi polskiego organu nadzoru (Komisja Nadzoru Finansowego). Na życzenie Klienta CaixaBank udziela szczegółowych informacji na temat zakresu nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego, którym objęty jest CaixaBank. CaixaBank jest nazwą handlową CaixaBank S.A. z siedzibą w Walencji w Hiszpanii. CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce jest jednostką organizacyjną CaixaBank S.A. z siedzibą w Walencji w Hiszpanii prowadzącą działalność gospodarczą, wobec której mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649, z późn. zm.). CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce nie posiada zdolności prawnej oddzielnie od CaixaBank S.A. z siedzibą w Walencji w Hiszpanii.

CaixaBank S.A. figuruje w wykazie instytucji kredytowych świadczących usługi bankowe w Polsce za pośrednictwem oddziału, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zatem prowadzi czynności bankowe zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 z późn. zm.) (dalej „Prawo bankowe”). CaixaBank rozważy wnioski Klienta o wszelkie oferowane rachunki, produkty i usługi, i może zaakceptować lub odrzucić wniosek wedle własnego uznania.

2. Klienci CaixaBank

W Polsce CaixaBank oferuje usługi wyłącznie klientom korporacyjnym. Nie obsługuje konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. Reklamacje dotyczące usług CaixaBank

CaixaBank pragnie zapewnić Klientom obsługę na najwyższym możliwym poziomie. Najważniejsze informacje zwrotne docierają do CaixaBank od Klientów. Opinie Klientów pozwalają CaixaBank stale doskonalić poziom obsługi Klienta.

W jaki sposób złożyć reklamację:

Klienci niezadowoleni z jakiegokolwiek aspektu usługi świadczonej przez CaixaBank mogą składać reklamacje w następujący sposób:

(i) dzwoniąc na numer telefonu: +48 22 306 12 00,

(ii) przesyłając pismo do dyrektora oddziału na adres: CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa,

(iii) bezpośrednio w siedzibie CaixaBank, w godzinach 9.00-17.00 kontaktując się z opiekunem.

Reklamację można złożyć również przez pełnomocnika, umocowanego przez Klienta na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w zwykłej formie pisemnej. Należy podać jak najwięcej informacji na temat reklamacji, w tym:

I. imię i nazwisko osoby składającej reklamację w imieniu Klienta,

II. pełna nazwa i adres Klienta, Użytkownika lub jego przedstawiciela prawnego, numer w rejestrze publicznym, np. KRS dla podmiotów tam zarejestrowanych,

III. numer rachunku bankowego,

IV. przyczyna reklamacji wraz ze szczegółowym opisem zdarzeń lub naruszeń zgłoszonych przez Klienta oraz oczekiwania Klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji,

V. okoliczności zdarzeń stanowiących przedmiot reklamacji,

VI. oświadczenie, że według wiedzy składającego reklamację nie toczy się żadne postępowanie administracyjne, sądowe lub polubowne dotyczące przedmiotu reklamacji, w tym nie została złożona skarga do Komisji Nadzoru Finansowego lub pozew sądowy,

VII. data, miejscowość i podpis w imieniu Klienta.

Do zgłoszenia Klient zobowiązany jest dołączyć wszelkie dokumenty zawierające dowody uzasadniające reklamację.

Złożenie reklamacji jak najszybciej po powstaniu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji, chyba że okoliczność ta nie będzie miała wpływu na sposób rozpatrzenia reklamacji.

CaixaBank potwierdzi fakt złożenia reklamacji na żądanie.

CaixaBank nie pobiera opłat w związku ze złożeniem reklamacji.

Dalsze działania

CaixaBank przekaże Klientowi ostateczną odpowiedź bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 Dni Roboczych od daty otrzymania reklamacji. W przypadku szczególnie złożonej reklamacji, której rozpatrzenie wymaga więcej czasu, w związku z którą dochodzenie nie może być zakończone w tym czasie, CaixaBank poinformuje o przyczynach takiej sytuacji i będzie informować o postępach w działaniu. CaixaBank przekaże Klientowi ostateczną odpowiedź nie później niż w ciągu 90 Dni Roboczych od daty otrzymania reklamacji.

W przypadku reklamacji dotyczącej transakcji płatniczych objętych przepisami Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1907 z późn. zm.), termin na udzielenie odpowiedzi wynosi 15 Dni Roboczych, a w przypadku bardziej złożonych spraw - 35 Dni Roboczych.

Sposób rozpatrywania reklamacji

CaixaBank zbada reklamację tak szybko i sprawnie, jak to możliwe. CaixaBank przeanalizuje wszystkie fakty danej sprawy na podstawie dostępnych dowodów i ustali sprawiedliwe i zasadne rozstrzygnięcie. CaixaBank stara się być jak najbardziej kompetentny, sumienny i bezstronny i zawsze będzie dokładać wszelkich starań, aby naprawić sytuację.

CaixaBank może poprosić o dodatkowe informacje na temat reklamacji. Wówczas skontaktuje się z Klientem lub z inną osobą, zgodnie z zapotrzebowaniem. Jeśli na potrzeby dochodzenia CaixaBank będzie zmuszony ujawnić dane osobowe podmiotowi Klienta trzeciemu, w pierwszej kolejności zwróci się do Klienta o pozwolenie.

Rozpatrując reklamację, CaixaBank uwzględni podobieństwa z innymi otrzymanymi reklamacjami oraz odpowiednie wytyczne regulacyjne.

Czym jest ostateczna odpowiedź

Ostateczna odpowiedź to pisemna odpowiedź CaixaBank przedstawiająca ustalenia dochodzenia w sprawie złożonej przez Klienta reklamacji i oferująca odpowiednio - rekompensatę lub działania naprawcze. Jeśli CaixaBank odrzuci reklamację, przedstawi uzasadnienie oraz wskaże sposoby odwołania się od decyzji lub możliwość skorzystania z mediacji, arbitrażu lub innych form rozstrzygania sporów.

4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, sankcje międzynarodowe i wymiana informacji podatkowych

CaixaBank ma obowiązek ustalić tożsamość każdego Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, sankcji międzynarodowych i obowiązującymi przepisami dotyczącymi wymiany informacji podatkowych. CaixaBank może kontaktować się z Klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji, aby umożliwić przeprowadzenie procedury „poznaj swojego klienta” przed zawarciem Umowy Klienta lub, aby uzyskać dalsze informacje w trakcie trwania Umowy Klienta.

CaixaBank może nie mieć możliwości realizacji transakcji z/na rzecz Klienta lub w inny sposób podejmować z współpracę z Klientem, jeśli takie działanie może, z punktu widzenia CaixaBank, naruszyć przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy lub przepisy międzynarodowe. W przypadku podejrzenia prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, innej działalności przestępczej i/lub sankcji międzynarodowych, CaixaBank może zostać zobowiązana do przekazania organom ścigania informacji dotyczących Klienta/ rachunków Klienta.

Ponadto, w zależności od okoliczności, CaixaBank może być zobowiązany do przekazania dotyczących Klienta informacji polskim, amerykańskim lub innym organom podatkowym zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami wspólnym standardem do wymiany informacji opracowanym w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub innymi podobnymi przepisami. Takie informacje mogą być przedmiotem wymiany pomiędzy organami podatkowymi i/lub innymi organami na całym świecie.

W odniesieniu do Sankcji, Grupa CaixaBank przestrzega wszelkich ustaw, rozporządzeń, embarg, programów lub środków ograniczających w zakresie handlu i gospodarki (dalej „Sankcje”) ustanawianych przez: (i) Stany Zjednoczone Ameryki, (ii) Organizację Narodów Zjednoczonych, (iii) Unię Europejską lub jej dowolne obecne lub przyszłe państwo członkowskie, (iv) Rzeczpospolitą Polską, (v) Zjednoczone Królestwo, lub (vi) odpowiednie instytucje i agencje rządowe któregokolwiek z powyższych, w tym, bez ograniczeń, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (dalej „OFAC”), polskie Ministerstwo Finansów (łącznie „Instytucje Nakładające Sankcje”).

CaixaBank nie może utrzymywać relacji biznesowych z osobą/podmiotem:

(i) wobec której/którego stosuje się szczególne środki ograniczające zgodnie z art. 117 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. jedn. Dz. U. z 2021, poz. 1132 z późn. zm.), wskazane na:

a. wykazach ogłoszonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi, w szczególności na wykazach, o których mowa w ust. 3 rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 2253 (2015) lub w ust. 1 rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1988 (2011),

b. wykazu prowadzonego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zgodnie z art. 120 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. jedn. Dz. U. z 2021, poz. 1132, z późn. zm.). publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej na dedykowanej stronie internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

(ii) mającym siedzibę, zarejestrowanym lub utworzonym na mocy prawa państwa lub terytorium lub będącym własnością lub (bezpośrednio lub pośrednio) kontrolowanym przez lub działającym w imieniu podmiotu mającego siedzibę, zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa lub terytorium, które jest lub którego rząd jest objęty sankcjami obowiązującymi w danym państwie lub terytorium (w tym, bez ograniczeń, w Iranie, Korei Północnej), lub

(iii) w inny sposób objętym Sankcjami,

(iv) wskazanym w którejkolwiek z Sankcji i List Sankcyjnych (dalej „Podmiot Zastrzeżony”),

(v) mającym udział w jakimkolwiek Podmiocie Zastrzeżonym lub sprawującym nad nim kontrolę,

(vi) występującym bezpośrednio lub pośrednio na rzecz lub w imieniu Podmiotu Zastrzeżonego,

(vii) mającym udział w jakimkolwiek Podmiocie Zastrzeżonym lub sprawującym nad nim kontrolę,

(viii) zarejestrowanym, zlokalizowanym, posiadającym siedzibę operacyjną w państwie lub na terytorium lub którego rząd podlega Sankcjom,

(ix) utrzymującym jakiekolwiek relacje biznesowe z osobami albo państwami, terytoriami lub jurysdykcjami, na które nałożono Sankcje lub realizującym jakiekolwiek działania lub interesy w ich imieniu lub z nimi,

(x) wykorzystującym jakąkolwiek część wpływów związanych z jakąkolwiek umową z CaixaBank w celu udostępniania środków, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakiejkolwiek osoby objętej Sankcjami lub otrzymywania ich od takiej osoby lub zamierzającym przekazywać takie środki w celu finansowania, bezpośrednio lub pośrednio, działalności lub interesów na rzecz lub z

a) z jakąkolwiek osobą objętą Sankcjami,

b) z jakimkolwiek terytorium lub państwem lub rządem, na które, w momencie wykorzystania wpływów lub produktu, nałożone są Sankcje lub

c) które w inny sposób naruszają Sankcje.

Zabronione jest przeprowadzanie operacji w jurysdykcjach objętych sankcjami lub związanych z takimi jurysdykcjami, Koreą Północną, Iranem, natomiast operacje na Kubie nie mogą być przeprowadzane w dolarach amerykańskich ani mieć związku ze Stanami Zjednoczonymi, w tym amerykańskimi towarami, chyba że nie są zakazane lub są dozwolone na mocy zezwoleń ogólnych OFAC.

CaixaBank pragnie podkreślić, że operacje w jurysdykcjach lub operacje związane z jurysdykcjami, w odniesieniu do których obowiązują ograniczenia, o których mowa w powyższym akapicie, są prowadzone zgodnie z odpowiednimi programami sankcyjnymi. Wszystkie operacje w tych krajach są uważane za operacje wysokiego ryzyka i podlegają one przeglądowi przed ich realizacją.

5. Dokumentacja wprowadzająca (on-boarding)

• Dokumentacja wprowadzająca CaixaBank będzie sporządzona w języku angielskim, a podpisując ją i akceptując, Klient oświadcza, że jego poziom zrozumienia języka angielskiego pozwala zrozumieć informacje w niej zawarte. Wszelka korespondencja będzie prowadzona w języku angielskim, hiszpańskim lub polskim, jeśli Klient zażąda tego w odpowiednich Warunkach Szczegółowych. Na życzenie Klienta dokumentacja wprowadzająca może zostać sporządzona również w wersji polskiej. W takim przypadku obowiązująca będzie wersja polska.

• Ze strony internetowej CaixaBank (www.caixabank.pl) Klient może pobrać kopię Przewodnika Regulacyjnego dotyczącego informacji regulacyjnych, Taryfę opłat i prowizji bankowych oraz Przewodnik Operacyjny, który określa czasy realizacji płatności, granice czasowe i inne informacje operacyjne.

6. System rekompensat

CaixaBank jest częścią CaixaBank S.A. z siedzibą w Hiszpanii. W przypadku upadłości finansowej, deponenci mogą, w zależności od okoliczności, zostać objęci hiszpańskim funduszem gwarancyjnym (Fondo de Garantía de Depósitos).

Oznacza to, że jeśli CaixaBank nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych, uprawnieni polscy deponenci mogą być uprawnieni do ubiegania się o zwrot maksymalnej kwoty od Fondo de Garantía de Depósitos. Gwarantowana kwota pieniężna ma zastosowanie według deponenta. Oznacza to, że Klient posiadający depozyty w CaixaBank zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii będzie traktowany jako jeden wnioskodawca. Posiadacze rachunku wspólnego są traktowani jako jeden wnioskodawca, a zatem rekompensata zostanie podzielona pomiędzy nich zgodnie z ich udziałem w depozycie.

Maksymalna kwota pieniężna gwarantowana na deponenta wynosi 100 000 euro w przypadku depozytów w euro, a w przypadku depozytów w innych walutach - równowartość 100 000 euro w odnośnej walucie według kursu obowiązującego w dniu poprzedzającym (i) wydanie przez właściwy sąd postanowienia sądowego stwierdzającego niewypłacalność banku lub (ii) wydanie przez Banco de España uchwały stwierdzającej potrzebę zastosowania Fondo de Garantía de Depósitos. Jeśli odnośna data jest dniem ustawowo wolnym od pracy, datą obowiązującego kursu wymiany będzie poprzedni Dzień Roboczy.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat Fondo de Garantía de Depósitos (w tym kwot objętych gwarancją i kwalifikowalności do roszczenia) należy skontaktować się z CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce lub:

Fondos de Garantía de Depósitos

C/ José Ortega y Gasset, 22 -5 planta

28006 Madryt

Numer telefonu: +34 91 431 66 45

Fax:+ 34 91 575 57 28

E-mail: [email protected]

Strona internetowa: www.fgd.es

7. Jak CaixaBank przetwarza informacje dotyczące klientów

7.1.1 Aby zapewniać Państwu, jako naszemu klientowi korporacyjnemu, nasze produkty i usługi („klient” lub „Państwo”), może być konieczne przetwarzanie danych osobowych dotyczących niektórych osób (osób fizycznych) związanych z Państwem, w tym dotyczących członków zarządu Państwa firmy, członków jej kadry kierowniczej, jej upoważnionych sygnatariuszy, innych pracowników, udziałowców, beneficjentów, poręczyciele lub gwaranci itp. („Właściwe osoby”).

7.1.2 W niniejszej Nocie dotyczącej prywatności opisujemy, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane przez CaixaBank, SA („CaixaBank”, „my” lub „nas”), hiszpański nr identyfikacji podatkowej (NIF) A-08663619, z siedzibą pod adresem Calle Pintor Sorolla, 2-4 Walencja (Hiszpania). CaixaBank przetwarza te dane osobowe jako administrator danych, za pośrednictwem swojego oddziału CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną, w celu podjęcia działań, o które się Państwo zwrócili przed zawarciem z nami umowy, w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, umożliwienia realizacji prawnie uzasadnionych interesów CaixaBank lub w celu, który został zaakceptowany przez osoby, których dane dotyczą, jak opisano szczegółowo poniżej.

Ponadto w przypadku niektórych rodzajów przetwarzania, o których informujemy tutaj, CaixaBank przetwarza dane osobowe wspólnie z innymi firmami i w związku z tym ponosi współodpowiedzialność za tego typu czynności związane z przetwarzaniem. Więcej informacji na temat takich współadministratorów i kluczowych aspektów obowiązujących wspólnych umów można znaleźć na stronie: https://www.caixabank.es/particular/general/tratamiento-de-datos-empresas-del-grupo_en.html.

7.2 Dane osobowe, które przetwarzamy

7.2.1 Pozyskujemy od Państwa następujące dane osobowe dotyczące Właściwych osób, bezpośrednio od Państwa lub z innych źródeł, jak opisano poniżej:

7.2.1.1 Dane przekazane bezpośrednio przez Państwa lub Właściwe osoby (lub zgromadzone w ramach naszej relacji z Państwem), w tym dane identyfikacyjne i kontaktowe (np. imię, nazwisko, informacje dotyczące tożsamości/dokument tożsamości, miejsce i data urodzenia, narodowość, status PEP, podpis, służbowy i prywatny adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu) oraz dane dotyczące działalności gospodarczej/zawodowej (np. stanowisko, status, branża, działalność finansowa, źródło finansowania, zdolność prawna i zawodowe dane kontaktowe); oraz

7.2.1.2 Dane takie jak dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące sankcji międzynarodowych uzyskane ze źródeł publicznie dostępnych (w tym rejestr handlowy, rejestr przejrzystości, bazy danych rejestrów upadłości, systemy informacji kredytowej, publiczne bazy danych i internet) lub podmioty trzecie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2023.2488).

7.2.2 Jeżeli przekazują nam Państwo dane osobowe dotyczące jakichkolwiek Właściwych osób, odpowiadają Państwo za to i potwierdzają, że udostępniają nam te dane osobowe zgodnie z prawem oraz, o ile jest to wymagane, że uzyskali Państwo zgodę Właściwych osób, abyśmy mogli wykorzystywać dotyczące ich dane osobowe w sposób określony w niniejszych Informacjach dotyczących regulacji. Zobowiązują się Państwo się również do odpowiedniego poinformowania wszystkich Właściwych osób o przetwarzaniu przez nas ich danych osobowych, jak opisano szczegółowo w niniejszym dokumencie.

7.3 Cele i podstawy prawne przetwarzania

7.3.1 Przetwarzamy dane osobowe w celu zawarcia umowy, zarządzania nią oraz zapewniania produktów lub usług finansowych przewidzianych umową (lub podjęcia odpowiednich kroków przedumownych) z naszymi klientami, co stanowi podstawę prawną w postaci wykonania tych umów lub w celu podjęcia niezbędnych kroków w celu ich zawarcia.

To przetwarzanie danych obejmuje sprawdzanie informacji i podejmowanie decyzji dotyczących kredytów i produktów lub usług związanych z kredytami, które oferujemy naszym klientom oraz weryfikację ich tożsamości oraz tożsamości wszelkich Właściwych osób; a także zarządzanie relacjami umownymi z nimi (tj. odpowiadanie na pytania dotyczące operacji, wysyłanie komunikatów dotyczących operacji itp.).

7.3.2 Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest spełnianie wymogów prawnych, w tym:

7.3.2.1 Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (w tym sprawdzać nasze własne rejestry i systemy pod kątem informacji o wszelkich innych rachunkach (w tym wszelkich rachunkach osobistych) należących do Państwa lub Państwa partnerów biznesowych lub do Właściwych osób oraz o Państwa akcjonariuszach będących beneficjentami rzeczywistymi);

7.3.2.2 przestrzeganie szczególnych przepisów obowiązujących instytucje finansowe i kredytowe oraz innych obowiązujących przepisów (takich jak przepisy podatkowe); a także w celu spełnienia wymagań organów władz lub innych organów regulacyjnych zgodnie z prawem; oraz

7.3.2.3 Przeprowadzać kontrole regulacyjne lub inne kontrole w celu wywiązania się z naszych zobowiązań wobec wszelkich organów regulacyjnych lub podatkowych (takich jak zobowiązania wynikające z międzynarodowych polityk dotyczących sankcji finansowych i zwalczania finansowania terroryzmu).

Większość powyższych czynności przetwarzania prowadzona jest wspólnie z innymi spółkami Grupy CaixaBank. Więcej informacji na temat tej wspólnej kontroli można znaleźć na stronie: https://www.caixabank.es/particular/general/tratamiento-de-datos-empresas-del-grupo_en.html.

7.3.3 Kiedy składają Państwo u nas wniosek o otwarcie rachunku bankowego lub dotyczącego innego produktu lub usługi finansowej, możemy, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu wskazanego poniżej, przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

7.3.3.1 Podejmowania niezbędnych kroków, aby uniknąć niedozwolonych transakcji lub zachowań i odpowiednio im zaradzać, identyfikując próby popełnienia oszustwa ze szkodą dla nas lub naszych klientów (co obejmuje sprawdzanie list zapobiegania oszustwom i komunikowanie się z właściwymi agencjami), biorąc pod uwagę nasz prawnie uzasadniony interes polegający zapobieganiu oszustwom, które mogłyby wyrządzić nam bądź naszym klientom krzywdę w sferze finansów lub reputacji. Ta czynność przetwarzania prowadzona jest również wspólnie z innymi spółkami Grupy CaixaBank. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić: https://www.caixabank.es/particular/general/tratamiento-de-datos-empresas-del-grupo_en.html.

7.3.3.2 Zapytania i komunikacja z systemami lub agencjami raportowania kredytowego w ramach wniosku i późniejszego zarządzania produktami obejmującymi finansowanie, biorąc pod uwagę nasz uzasadniony interes polegający na unikaniu braku płatności i niewywiązywania się z zobowiązań przez wnioskodawców lub posiadaczy produktów obejmujących finansowanie.

7.3.3.3 Podejmowania środków przewidzianych międzynarodowymi sankcjami finansowymi i w ramach programów zwalczania finansowania terroryzmu, którym nie podlegamy bezpośrednio (np. przyjętych przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA – OFAC), biorąc pod uwagę nasz prawnie uzasadniony interes (oraz spółek będących współadministratorami, wskazanych pod linkiem powyżej) polegający na możliwości prowadzenia naszej działalności biznesowej w krajach, w których wymagane są takie środki.

7.3.3.4 Lokalizowania naszych klientów, aby móc się z nimi skontaktować w przypadku naruszenia ich zobowiązań umownych (w tym w przypadku konieczności odzyskania wszelkich długów), biorąc pod uwagę nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zabezpieczeniu naszych interesów i odzyskaniu długów w razie braku spłat.

7.3.3.5 Przeprowadzania analiz statystycznych i testów (stosując, jeśli to możliwe, techniki anonimizacji lub pseudonimizacji) w celu sporządzania raportów na temat naszej działalności i relacji z rynkiem, składu i ewolucji naszej bazy klientów oraz przydatności i skuteczności naszych produktów i usług, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na jak najskuteczniejszym projektowaniu, organizowaniu i optymalizacji naszej działalności biznesowej i handlowej.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji naszego własnego prawnie uzasadnionego interesu, przeprowadzamy test równowagi (dostępny na żądanie), aby sprawdzić, czy interesy lub prawa osoby, której dane dotyczą nie przeważają nad powyższym prawnie uzasadnionym interesem.

Zwracamy uwagę, że możemy również przetwarzać dane osobowe uzyskane od Właściwych osób w celu informowania Państwa (jako naszego klienta) drogą pocztową, telefonicznie, wiadomości tekstowych (lub podobnych), wiadomości e-mail i innych metod elektronicznych o produktach oraz usługach podobnych do tych, które uprzednio Państwo zakontraktowali, które mogą Państwa zainteresować (chyba że zrezygnowali Państwo z tych powiadomień) lub innych, pod warunkiem, że wyrazili Państwo na to zgodę, zgodnie z obowiązującymi wymogami.

7.4 Odbiorcy danych osobowych

7.4.1 Udostępniamy dane osobowe następującym odbiorcom:

7.4.1.1 Administratorom lub współadministratorom odpowiedniego przetwarzania danych, tj. jeśli przetwarzanie odbywa się w ramach wspólnej odpowiedzialności, dane przetwarzają spółki należące do Grupy Caixabank, zgodnie z tym, co wyjaśniliśmy w odniesieniu do każdej operacji przetwarzania.

7.4.1.2 Osobom trzecim, które dostarczają nam usługi (takie jak usługi zaplecza finansowego, usługi wsparcia administracyjnego, usługi IT itp.) lub komukolwiek, komu zlecamy (lub możemy zlecić) podwykonanie naszych praw i/lub obowiązków na mocy jakiejkolwiek umowy. Będą one pełnić funkcję podmiotu przetwarzającego dane i nie będą przetwarzać danych osobowych do własnych celów.

7.4.1.3 Organom władz, organom regulacyjnym, instytucjom publicznym lub innym osobom trzecim, o ile przewiduje to obowiązek prawny (np. w ramach zapobiegania finansowaniu terroryzmu i przestępczości zorganizowanej) oraz w celu zapobiegania praniu pieniędzy, a także w ramach nadzoru prudencjalnego nad instytucjami kredytowymi).

7.4.1.4 Systemom lub agencjom sporządzającym raporty kredytowe, jak wspomniano powyżej, w każdym przypadku przestrzegając obowiązujących warunków i wymogów przewidzianych obowiązującymi przepisami.

7.5 Międzynarodowe przesyłanie danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się co do zasady przez usługodawców zlokalizowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub mających siedzibę w krajach zapewniających odpowiedni poziom ochrony. W pozostałych przypadkach zagwarantujemy bezpieczeństwo i legalność przetwarzania danych wymagając wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń (np. wiążących reguł korporacyjnych czy standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską). W celu uzyskania dalszych informacji na temat tego przekazywania danych międzynarodowych i stosowanych zabezpieczeniach (w tym możliwości uzyskania ich kopii) prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) CaixaBank pod adresem https://www.caixabank.es/particular/general/dpo_en.html.

7.6 Przechowywanie danych osobowych

Będziemy przechowywać dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania nawiązanych stosunków umownych lub biznesowych. Po upływie okresu ważności dane będą przechowywane wyłącznie w celu wywiązania się z wymaganych obowiązków prawnych oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, przez obowiązujące okresy przechowywania.

7.7 Prawa w dziedzinie ochrony danych

Wszelkie Właściwe osoby mogą uzyskać dostęp do dotyczących ich danych osobowych, zażądać ich sprostowania lub usunięcia, a także ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwić się ich przetwarzaniu lub zażądać ich przeniesienia. Mają także prawo do wydawania poleceń co do sytuacji dotyczących ich danych osobowych na wypadek śmierci (jeśli ma to zastosowanie) oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli stanowi to zgodną z prawem podstawę przetwarzania danych osobowych).

W celu skorzystania z tych praw, należy przesłać pisemne powiadomienie do siedziby oddziału CaixaBank na adres: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, Polska lub do dowolnego innego oddziału CaixaBank, S.A. lub do hiszpańskiej siedziby CaixaBank, S.A., na adres Calle Pintor Sorolla 2-4, 46002 Walencja (Hiszpania) lub za pośrednictwem strony www.caixabank.com/ejerciciodederechos.

Ponadto każda Właściwa osoba ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (w Polsce jest toPrezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub główny organ nadzorczy Grupy CaixaBank w Hiszpanii: Agencia Española de Protección de Datos, www.aepd.es ).

8. Tajemnica bankowa

CaixaBank jest związany tajemnicą bankową. CaixaBank, jej pracownicy oraz osoby pośredniczące w realizacji operacji bankowych są zobowiązani do zachowania tajemnicy w odniesieniu do tajemnicy bankowej, która obejmuje wszelkie informacje dotyczące operacji bankowych uzyskane w trakcie negocjacji oraz w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której operacja ta jest realizowana przez bank, o której mowa w art. 104 Prawa bankowego. W określonych sytuacjach CaixaBank nie będzie związana tajemnicą bankową, w tym gdy:

- ze względu na charakter i rodzaj czynności bankowej lub obowiązujące przepisy prawa, umowa, na podstawie której podejmowana jest czynność bankowa, nie może być należycie wykonana lub czynności związane z zawarciem umowy nie mogą być wykonane bez ujawnienia informacji objętych tajemnicą bankową,

- informacje objęte tajemnicą bankową są ujawniane przedsiębiorstwom lub przedsiębiorstwom zagranicznym, między innymi, którym CaixaBank zgodnie z art. 6a ust. 1 i art. 6b-6d Prawa bankowego dotyczącymi czynności outsourcingu bankowego, powierzyła czasowe lub stałe wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności bankowej lub którym powierzono wykonywanie czynności zgodnie z art. 6a ust. 7 Prawa bankowego dotyczącym czynności faktycznych w ramach czynności outsourcingu bankowego, w obu przypadkach w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne do prawidłowego wykonania tych czynności,

- informacje objęte tajemnicą bankową są ujawniane adwokatom lub radcom prawnym w związku z pomocą prawną świadczoną na rzecz CaixaBank,

- ujawnienie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i wykonania umów sprzedaży wierzytelności straconych klasyfikowanych zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,

- dotyczy ubezpieczania dłużników sekurytyzowanych wierzytelności od ryzyka niewypłacalności, oraz

- przekazywanie informacji innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym uczestniczącym w tym samym holdingu finansowym jest niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków wskazanych w przepisach prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ponadto CaixaBank w pewnych przypadkach może być zobowiązany do ujawnienia informacji objętych tajemnicą bankową, wyłącznie podmiotom, i w przypadkach wskazanych w art. 105 Prawa bankowego, w tym:

- innym bankom i instytucjom kredytowym, w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne do wykonywania operacji bankowych oraz w celu nabywania i zbywania wierzytelności,

- innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów pod warunkiem wzajemności, w zakresie wierzytelności oraz operacji i sald na rachunkach bankowych, w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne do udzielenia kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń,

- innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami o nadzorze skonsolidowanym, w tym w szczególności do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych obejmujących

CaixaBank, zarządzania ryzykiem związanym z dużymi ekspozycjami oraz stosowania metod wewnętrznych, a także innych metod i modeli, o których mowa w przepisach części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013,

- innym bankom, kasom oszczędnościowo-kredytowym, Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz izbie rozliczeniowej lub Centralnej Bazie Danych w zakresie niezbędnym do przekazania zbiorczej informacji w odniesieniu do spadku pozostawionego przez Posiadacza Rachunku,

- Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa w art. 67 Prawa bankowego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania ich zadań i obowiązków, o których mowa w dziale IIIB ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.) oraz ustawie z dnia 1 grudnia 2022 r. o systemie informacji finansowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 180);

- dostawcy świadczącemu usługę inicjowania płatności, w zakresie niezbędnym do świadczenia tej usługi płatniczej;

- dostawcy świadczącemu usługi dostępu do informacji o rachunku w zakresie niezbędnym do świadczenia takiej usługi płatniczej;

- dostawcom usług płatniczych w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków określonych w niektórych przepisach ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2360, ze zm.);

- towarzystwom ubezpieczeniowym, przedsiębiorstwom reasekuracyjnym, dominującym podmiotom ubezpieczeniowym, dominującym podmiotom ubezpieczeniowym nieregulowanym lub dominującym podmiotom ubezpieczeniowym mieszanym w zakresie niezbędnym do wykonywania przepisów o nadzorze grupowym oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania przepisów o nadzorze uzupełniającym sprawowanym na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym, z późn. zm., które dotyczą tych podmiotów,

- na żądanie sądów i uprawnionych organów państwowych, w tym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie i przypadkach, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 Prawa bankowego.

Bank nie jest zobowiązany do nieujawniania tajemnicy bankowej z zastrzeżeniem art. 104, ust. 4 i 4a Prawa bankowego, wobec osoby, której dotyczy informacja objęta tajemnicą.

Z zastrzeżeniem art. 106a (bank ma obowiązek zawiadomienia prokuratora, policję lub inny właściwy organ uprawniony do prowadzenia postępowania przygotowawczego w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że działalność banku jest wykorzystywana do ukrycia działalności przestępczej lub do celów mających związek z przestępstwem skarbowym) oraz art. 106b (prokurator prowadzący postępowanie w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe może żądać ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę bankową przez bank, jego pracowników lub osoby pośredniczące w realizacji operacji bankowych, wyłącznie na podstawie postanowienia wydanego na wniosek prokuratora przez właściwy sąd rejonowy właściwej jurysdykcji) Prawa bankowego, wyłącznie w przypadku, gdy podmiot, którego informacje dotyczą, upoważni bank na piśmie do ujawnienia określonych informacji wskazanemu podmiotowi lub jednostce organizacyjnej. Upoważnienie może mieć formę elektroniczną. W takim przypadku bank jest zobowiązany utrwalić wyrażone w ten sposób upoważnienie na cyfrowym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 57).

9. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna

Użycie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej w celu złożenia oświadczenia woli do CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce wymaga dopełnienia dodatkowych formalności. Jeżeli Klient używa kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, CaixaBank zwraca się do Klienta i Klient jest zobowiązany dostarczyć CaixaBank wszelkie odpowiednie informacje, dokumenty i oświadczenia, które są niezbędne w celu: (i) zweryfikowania ważności pieczęci elektronicznej oraz załączonego do niej certyfikatu, (ii) zidentyfikowania osoby składającej oświadczenie woli przy użyciu kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, (iii) zweryfikowania, czy osoba ta jest właściwie umocowana do reprezentowania Klienta, oraz (iv) potwierdzenia, że osoba umocowana do reprezentowania Klienta akceptuje oświadczenie woli złożone przy użyciu kwalifikowanej pieczęci elektronicznej. Może to obejmować konieczność dostarczenia dodatkowych oświadczeń woli lub potwierdzeń opatrzonych odręcznym podpisem lub kwalifikowanych podpisów elektronicznych. CaixaBank zastrzega sobie prawo do odrzucenia oświadczeń woli, które nie są potwierdzone/zweryfikowane, jak wskazano w poprzedzających zdaniach. Czynności bankowe, które odnoszą się do takich niepotwierdzonych/niezweryfikowanych oświadczeń woli należy uznać za niewykonane i nieistniejące.